KZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000705176
Numer REGON: 368807111
Numer NIP: 5862325062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-06-24
Sygnatura akt[RDF/621425/24/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 17 kod pocztowy 81-319 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17 LISTOPADA 2017R. PRZED NOTARIUSZEM BARTŁOMIEJEM LINDE W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, REP. A NR 7137/2017.2017-11-21 do dziś
221-02-2018R., REPERTORIUM A NR 1588/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LINDE, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MACIĄG - NOTARIUSZ, IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ - NOTARIUSZ, BARTŁOMIEJ LINDE - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI ZMIENIONO PAR.5 I PAR.6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2018-08-20 do dziś
314.08.2020 R., REPERTORIUM A NR 5245/2020, NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA, MIROSŁAW KULESZA NOTARIUSZE S.C. W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR.1, PAR.6 I PAR.10 UST.4 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, DODANO PAR.2 UST.4,5 I 6, PAR.3 UST.3, PAR.4 UST.6 I 7, PAR.7 UST.3,4,5 I 6, PAR.12 I PAR.13 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2020-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBĄSKI2017-11-21 do dziś
2. ImionaKAMIL OSKAR2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.800 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2018-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.800 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2018-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-11-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2020-09-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685898552017-11-21 do dziś
4. Numer KRS0000701016 2017-11-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685898552017-11-21 do dziś
4. Numer KRS0000701016 2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2019 okres OD 21.11.2017 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
2data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
4data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
5data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
6data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2017 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2017 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów