TAP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000704972
Numer REGON: 368796525
Numer NIP: 7822759625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-05-15
Sygnatura akt[RDF/602975/24/387]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2018-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość MOSINA ulica UL. PODGÓRNA nr domu 6 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2018-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2017 R.2017-11-21 do dziś
211.06.2018 R., REP. A NR 6733/2018, NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, DOROTA CELICHOWSKA MACIEJ CELICHOWSKI WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, 60-618 POZNAŃ, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO JEJ NOWE BRZMIENIE. 25.07.2018 R., REP. A NR 8545/2018, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, DOROTA CELICHOWSKA MACIEJ CELICHOWSKI WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, 60-618 POZNAŃ, ZMIENIONO §2 UST. 2 I §3 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGULLO PONCE FAMILY IMMOBILIER SOCIÉTÉ CIVILE2021-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2018-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGULLO PONCE2018-01-23 do dziś
2. ImionaTHIERRY2018-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-11-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-21 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-11-21 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-11-21 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-21 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-11-21 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2017-11-21 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-11-21 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 17.11.2017 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
2data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
6data złożenia 15.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.11.2017 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.11.2017 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów