BONUS SPECTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000704948
Numer REGON: 368822613
Numer NIP: 7792475974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420438/22/509]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS SPECTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGROWIEC miejscowość WĄGROWIEC2018-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄGROWIEC ulica UL. KCYŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 62-100 poczta WĄGROWIEC kraj POLSKA 2018-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2017 R., REP. A NR 9436/2017, NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2017-11-24 do dziś
226.06.2018 R., REP.A NR 7356/2018, NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE S.C. W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, ZMIANA §3, TEKST JEDNOLITY2018-08-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.11.2019R., REP. A NR 9828/2019, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE W CAŁOŚCI.2020-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALICH2017-11-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ RADOSŁAW2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-11-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2017-11-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2017-11-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS SPECTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634235582020-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000595315 2020-05-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2017-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS SPECTO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634235582020-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000595315 2020-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKALICH2017-11-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ RADOSŁAW2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-11-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-24 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-11-24 do dziś
325 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2017-11-24 do dziś
428 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2017-11-24 do dziś
528 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2017-11-24 do dziś
625 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2017-11-24 do dziś
725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-11-24 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-11-24 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-11 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 24.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-24 do dziś
4data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Tbdorgan SR POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU, WYDZ. XI GOSP. DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH ZATWIERDZIŁ UKŁAD W TOKU UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU nr XI GRZ 66/21 data 29.11.20212022-08-11 do dziś
3. Tbdorgan nr data2022-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów