CTE 4 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000704806
Numer REGON: 932989989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/436477/22/699]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932989989 NIP 89716932112017-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTE 4 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STACYJNA nr domu 1 nr lokalu 12 kod pocztowy 53-613 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2017 R., REP. A NR 27959/2017, SPORZĄDZONY PRZED NOTRARIUSZEM ROBERTEM BRONSZTEJNEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ.2017-12-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2017 R., REP. A NR 36204/2017, ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7. ZMANIE ULEGAJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA UMOWY: §10 UST. 3.2018-01-10 do dziś
329.07.2020 R., REP. A NR 16466/2020 NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RYNEK 7. DODANO §9 UST. 3, §9 UST. 4, §17 UST. 4, §17 UST. 5. 31.07.2020 R., REP A NR 16785/20520 NOTARIUSZ JOANNA HERBA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RYNEK 7, DODANO §9 UST. 5, §9 UST.6.2020-09-15 do dziś
428.04.2021R., REP. A NR 12174/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA HERBA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 28/30; ZMIANA: §2 UST. 1, §2 UST.2, §7 UST. 1, §9 UST. 2 LIT. A, §10 UST. 1.2021-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 31.10.2017 R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CENTRE OF TRADE ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCENTRE OF TRADE ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2017-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000205346 2017-12-01 do dziś
5. Numer REGON9329899892017-12-01 do dziś
6. Numer NIP89716932112017-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILOWSKI2017-12-01 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.804.117,63 ZŁ2020-09-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8.804.117,63 ZŁ2017-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-12-01 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego7.000.000 ZŁ2020-09-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-09-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE 4 SPÓŁKA AKCYJNA2021-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3874905762021-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000868304 2021-05-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE 4 SPÓŁKA AKCYJNA2021-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3874905762021-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000868304 2021-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-12-01 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-12-01 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-12-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-01 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-12-01 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-01 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-01 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-12-01 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów