CULINA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000704640
Numer REGON: 368570608
Numer NIP: 7952544188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-11-04
Sygnatura akt[RDF/456646/22/763]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368570608 NIP 79525441882017-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULINA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2017-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica UL. HERBURTÓW nr domu 48 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2017 R. NOTARIUSZ PAWEŁ KALITA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAWEŁ BIAŁACHOWSKI, NOTARIUSZ PAWEŁ KALITA SPÓŁKA CYWILNA 37-700 PRZEMYŚL UL. DWORSKIEGO 19/3,REPERTORIUM A NUMER 4174/2017,2017-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DE VIJVER2017-11-21 do dziś
2. ImionaJOHAN2017-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DE VIJVER2017-11-21 do dziś
2. ImionaSTEPHEN2017-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUYCK2017-11-21 do dziś
2. ImionaMARK2017-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DE VIJVER2021-07-15 do dziś
2. ImionaSTEPHEN2021-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCWANEK2017-11-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2017-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2017-11-21 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2017-11-21 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-11-21 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-11-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 21.11.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4data złożenia 04.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów