CTI-JAWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000704631
Numer REGON: 368774334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-08-27
Sygnatura akt[RDF/325804/21/533]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTI-JAWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina JAWOR miejscowość JAWOR2017-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWOR ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 59-400 poczta JAWOR kraj POLSKA 2017-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2017R.2017-11-17 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 19.12.2017R., REP. A NR 7634/2017, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ SUŁOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. PIWNA 12, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2018-02-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 05.01.2021 R., REP. A NR 56/2021, NOTARIUSZ NATALIA KASIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ A. KASIŃSKA, N. KASIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, PRZY UL. KLASZTORNEJ 8A/8 W JAWORZE, ZMIANA § 1 UST. 3; § 7 UST. 1, § 8, § 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2021-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKI2017-11-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIECZYSŁAW2017-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00ZŁ.2017-11-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego919.987,27ZŁ.2018-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00ZŁ.2017-11-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-17 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego918.987,27ZŁ.2018-02-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-02-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTI-JAWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687436352017-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000703858 2017-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKI2021-02-03 do dziś
2. ImionaDORIAN DARIUSZ2021-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2018-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTI-JAWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687436352017-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000703858 2017-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKWIATKOWSKI2018-04-24 do dziś
2. ImionaMAREK2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-24 do dziś
21. NazwiskoADAMCZYK2018-04-24 do dziś
2. ImionaDANIEL2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-17 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-11-17 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-17 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-17 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-11-17 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-11-17 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-11-17 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-17 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów