ASTILLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000704320
Numer REGON: 368777120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-04-03
Sygnatura akt[RDF/195872/20/888]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTILLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KOTWICZNA nr domu 13 kod pocztowy 70-673 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 6134/2017 Z DNIA 19.06.2017 R., JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE DALESZYŃSCY SPÓŁKA PARTNERSKA W SZCZECINIE, AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 17/2, 70-445 SZCZECIN2017-11-17 do dziś
210.10.2018R., REP.A NR 4786/2018, NOTARIUSZ W SZCZECINIE KATARZYNA GRZYBOWSKA, ZMIANA §1 UST.3.2018-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKOWSKI2018-11-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW STANISŁAW2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYŃSKI2019-05-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JÓZEF2019-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKOWSKI2018-11-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW STANISŁAW2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2017-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-11-17 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-11-17 do dziś
346 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-11-17 do dziś
449 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2017-11-17 do dziś
550 2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2017-11-17 do dziś
650 4 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2017-11-17 do dziś
752 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2017-11-17 do dziś
852 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-11-17 do dziś
977 34 WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2017-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
2data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów