CANNABIS PHARMA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000704031
Numer REGON: 368802295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RDF/373016/22/47]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCANNABIS PHARMA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OKOPOWA nr domu 47 kod pocztowy 01-059 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2017 R., REP. A NR 5930/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC2017-11-22 do dziś
216.10.2019, REP. A NR 18066/2019, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3, § 6.2019-12-20 do dziś
308.06.2020 R. REP. A NR 4972/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2020-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZREDER2017-11-22 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2017-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZREDER2020-08-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADRIAN2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUNIARZ2020-08-28 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIWELT2020-08-28 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDA2020-08-28 do dziś
2. ImionaDAWID2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDA2020-08-28 do dziś
2. ImionaDAWID2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2020-08-28 do dziś
201 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-08-28 do dziś
320 42 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-08-28 do dziś
421 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-08-28 do dziś
546 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-08-28 do dziś
646 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-08-28 do dziś
747 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-28 do dziś
847 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-28 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2019 okres OD 26.10.2017 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.10.2017 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów