LEX NAWIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000703995
Numer REGON: 368746881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-04-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/4045/21/578]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEX NAWIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GOŁĘŻYCKA nr domu 12 nr lokalu 5 kod pocztowy 54-152 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejTOMASZ@KANCELARIAPATRONUS.PL2017-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.20172017-11-14 do dziś
223.04.2018 R., NOTARIUSZ PATRYCJA PASIŃSKA-KASSARABA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY OŁAWSKIEJ 17 LOK.8, REPERTORIUM A NR 855/2018 - ZMIENIONO §22018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKA2020-05-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALEKSANDER2020-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAJOS2018-08-30 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-14 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-14 do dziś
370 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-14 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-11-14 do dziś
582 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 14.11.2017 DO 31.07.20182018-07-23 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2017 DO 31.07.20182018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2017 DO 31.07.20182018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów