ARTRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000703993
Numer REGON: 368763632
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/308200/21/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KLAUDYNY nr domu 32 nr lokalu 214 kod pocztowy 01-684 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.20172017-11-15 do dziś
216.05.2018 R., REP. A NR 1398/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MARTYNA FYDA, - ZMIANIE, POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA ORAZ NADANIE NOWEJ NUMERACJI, ULEGŁY NASTĘPUJĄCEJEDNOSTKI REDAKCYJNE UMOWY SPÓŁKI: § 5, § 6, § 9, § 15. - ZMIANIE, POPRZEZ NADANIE NOWEJ NUMERACJI, ULEGŁY NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE UMOWY SPÓŁKI: § 2, § 3, § 4, § 7, § 8, § 10, §11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17. - WYKREŚLONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE UMOWY SPÓŁKI: § 1.2018-07-11 do dziś
309.10.2020R., REP. A NR 3956/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY ELŻBIETA JASZCZURA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §4 UST. 1, §4 UST. 2, §5 UST. 2, DODANO: §5 UST. 32020-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.650,00 ZŁ2020-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁEK2017-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350,00 ZŁ2020-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5950,00 ZŁ2020-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1550,00 ZŁ2020-11-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁEK2017-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK2017-11-15 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-11-15 do dziś
347 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2019 okres OD 26.10.2017 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.10.2017 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów