A-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000703950
Numer REGON: 368766091
Numer NIP: 7582364576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477118/23/892]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI miejscowość ANTONIE2017-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ANTONIE ulica UL. MAZURSKA nr domu 88 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2017-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2017 R., NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 2733/2017.2017-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER2017-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800 ZŁOTYCH2017-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER2017-11-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800 ZŁOTYCH2017-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER2017-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER2017-11-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZECER2018-09-24 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ KAROL2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN PROKURENT Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2018-09-24 do dziś
21. NazwiskoZECER RADZIŃSKA2018-09-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN PROKURENT Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2018-09-24 do dziś
31. NazwiskoZECER GOŁASZEWSKA2018-09-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN PROKURENT Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2018-09-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-11-16 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-11-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-16 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-16 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-11-16 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-16 do dziś
773 1 REKLAMA2017-11-16 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-11-16 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2019 okres OD 16.11.2017 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
2data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
3data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
5data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.11.2017 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.11.2017 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów