CTI-JAWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000703858
Numer REGON: 368743635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-08-27
Sygnatura akt[RDF/325803/21/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTI-JAWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina JAWOR miejscowość JAWOR2017-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWOR ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 59-400 poczta JAWOR kraj POLSKA 2017-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2017R.2017-11-13 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 19.12.2017R., REP. A NR 7631/2017, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ SUŁOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. PIWNA 12 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2018-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKI2017-11-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIECZYSŁAW2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKI2021-02-22 do dziś
2. ImionaDORIAN DARIUSZ2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKA2018-04-24 do dziś
2. ImionaMONIKA2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKI2017-11-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIECZYSŁAW2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKWIATKOWSKI2018-04-24 do dziś
2. ImionaMAREK2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-24 do dziś
21. NazwiskoADAMCZYK2018-04-24 do dziś
2. ImionaDANIEL2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2017-11-13 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-11-13 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-11-13 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-11-13 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów