HI-TECH TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000703782
Numer REGON: 368752226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-04-25
Sygnatura akt[RDF/377760/22/953]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-TECH TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOLSKI gmina OSIEK MAŁY miejscowość OSIEK WIELKI2017-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIEK WIELKI nr domu 123A kod pocztowy 62-600 poczta KOŁO kraj POLSKA 2017-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 16.10.2017 ROKU - REP. A NR 6337/2017, NOTARIUSZ - DOROTA JĘDRYCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE.2017-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRODOWSKA2017-11-15 do dziś
2. ImionaIWONA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRODOWSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRODOWSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaSZYMON2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2017-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRODOWSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRODOWSKA2017-11-15 do dziś
2. ImionaIWONA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRODOWSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaSZYMON2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2017-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-11-15 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-15 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-11-15 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-11-15 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2017-11-15 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-11-15 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-11-15 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-11-15 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2019 okres OD 15.11.2017 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
3data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
4data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.11.2017 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.11.2017 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów