BOROWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000703780
Numer REGON: 368792906
Numer NIP: 9492222460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-09-24
Sygnatura akt[RDF/333307/21/796]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWICZ SPÓŁKA JAWNA2017-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina JANÓW miejscowość ZŁOTY POTOK2017-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTY POTOK ulica UL. KOŚCIUSZKI nr domu 76 kod pocztowy 42-253 poczta JANÓW kraj POLSKA 2017-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOROWICZ SPÓŁKA JAWNA W ZŁOTYM POTOKU ODDZIAŁ W STARYM KONIECPOLU2017-11-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KONIECPOL miejscowość STARY KONIECPOL2017-11-20 do dziś
3. Adresmiejscowość STARY KONIECPOL ulica UL. CZĘSTOCHOWSKA nr domu 280 kod pocztowy 42-230 poczta STARY KONIECPOL kraj POLSKA 2017-11-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.09.2017R.2017-11-20 do dziś
201.12.2017R. ZMIENIONO §6 PUNKT 1 I 2, §8, §9, §11, §122017-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2017-11-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2017-11-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKOWI ANDRZEJOWI BOROWICZOWI I MATEUSZOWI BOROWICZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH. PRAWO OKREŚLONE WYŻEJ KAŻDY WSPÓLNIK WYKONUJE DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.2017-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2017-11-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2017-11-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROWICZ2017-12-14 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2017-11-20 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-20 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2017-11-20 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-11-20 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-11-20 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-11-20 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-11-20 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-11-20 do dziś
993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2017-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
2data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów