ASSA SKIBA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000703452
Numer REGON: 368717371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-09-23
Sygnatura akt[RDF/177067/19/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSA SKIBA SPÓŁKA JAWNA2018-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2017-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH nr domu 134 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2017-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 2 LISTOPADA 2017 R.2017-11-09 do dziś
228.02.2018 R. ZMIENIONO § 1 UST. 2, § 6, § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2018-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2017-11-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2018-04-09 do dziś
2. ImionaADRIAN2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2018-04-09 do dziś
2. ImionaADRIAN2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2017-11-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-04-09 do dziś
255 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2018-04-09 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-04-09 do dziś
468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-04-09 do dziś
570 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-04-09 do dziś
656 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-04-09 do dziś
756 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-04-09 do dziś
873 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-04-09 do dziś
973 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 09.11.2017 DO 31.12.20172019-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów