HI USA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000703103
Numer REGON: 368735328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-11-03
Sygnatura akt[RDF/268672/20/856]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI USA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 7-9 kod pocztowy 71-063 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R., REP. A NR 2826/2017, NOTARIUSZ NATALIA SNELA-SAWCZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2017-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2017-11-13 do dziś
2. ImionaKAMILA ANNA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADZIKIEWICZ2017-11-13 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MARIUSZ2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAJSZCZAK2017-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JANUSZ2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2017-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2017-11-13 do dziś
2. ImionaKAMILA ANNA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADZIKIEWICZ2017-11-13 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MARIUSZ2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAJSZCZAK2017-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JANUSZ2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy150 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2017-11-13 do dziś
251 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2017-11-13 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2017-11-13 do dziś
465 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2017-11-13 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-11-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-13 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2017-11-13 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-11-13 do dziś
979 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
2data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów