ASTER BARBARA JAROSZ IZABELA JUDYCKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000703071
Numer REGON: 368708030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-02-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/2798/18/971]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER BARBARA JAROSZ IZABELA JUDYCKA SPÓŁKA JAWNA2018-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejBARBARA@ASTERGROUP.PL2017-11-08 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.ASTERGROUP.PL2017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.10.2017 R.2017-11-08 do dziś
230 LISTOPADA 2017R., NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §2, §8, §9, §102018-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2017-11-08 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDYCKA2018-02-13 do dziś
2. ImionaIZABELA AGNIESZKA2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2017-11-08 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDYCKA2018-02-13 do dziś
2. ImionaIZABELA AGNIESZKA2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów