BUDMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000702671
Numer REGON: 368691223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-11-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/47555/17/662]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2017-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO nr domu 187 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.20172017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELAN2017-11-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2017-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHACIA2017-11-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KRZYSZTOF2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2017-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMBEK2017-11-07 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2017-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELAN2017-11-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHACIA2017-11-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KRZYSZTOF2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMBEK2017-11-07 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów