DOLNOŚLĄSKA AGENCJA GOSPODARCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000702465
Numer REGON: 368696440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-11-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/42903/17/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA AGENCJA GOSPODARCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 16 kod pocztowy 50-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-11-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejDAG@DAG.COM.PL2017-11-03 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejDAG.COM.PL2017-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.11.20172017-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2017-11-03 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00ZL (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOALF LLC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000490722 2017-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚĆI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2017-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12500,00 ZŁ2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2017-11-03 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-11-03 do dziś
270 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-03 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-11-03 do dziś
472 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2017-11-03 do dziś
573 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-11-03 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-11-03 do dziś
785 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów