EMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000702457
Numer REGON: 368696545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-11-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/88081/17/615]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu 17 nr lokalu 15 kod pocztowy 00-480 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2017R., REP. A NR 5010/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY WIOLETTA MAJCHRZAK-SAMSEL, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SZYMONA KRZYSZCZUKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBUSIAK2017-11-07 do dziś
2. ImionaMARCIN WIESŁAW2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ.2017-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBUSIAK2017-11-07 do dziś
2. ImionaMARCIN WIESŁAW2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBUSIAK2017-11-07 do dziś
2. ImionaEMILIA AGNIESZKA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2017-11-07 do dziś
252 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-11-07 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-11-07 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-07 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-11-07 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-07 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-07 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów