EMVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000702455
Numer REGON: 368669703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-09-24
Sygnatura akt[RDF/333540/21/303]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość STARE BABICE2017-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STARE BABICE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 300H kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA 2017-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.10.2017 R., REPERTORIUM A NR 9843/2017, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684181772017-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000697233 2017-11-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILUK2017-11-03 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 000,00 ZŁ2017-11-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2017-11-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2017-11-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILUK2017-11-03 do dziś
2. ImionaEMIL MAREK2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 000,00 ZŁ2017-11-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2017-11-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2017-11-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684181772017-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000697233 2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-11-03 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-11-03 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-11-03 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-03 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-11-03 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-11-03 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-11-03 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-11-03 do dziś
928 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2018 okres OD 03.11.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
2data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.11.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.11.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów