GRYFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000702227
Numer REGON: 368663528
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14459/22/917]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 2A nr lokalu 2 kod pocztowy 71-785 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-10-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARKADIUSZ.PELCZAR@GMAIL.COM2022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MAJA 2017 R., REP. A NR 1944/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JUSTYNA MARIA ZIEMNIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILA EUGENIUSZA WILGOCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2017-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZAR2022-10-19 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ,2022-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃCZAK2022-10-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ,2022-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2022-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZAR2017-11-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŃCZAK2022-10-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-10-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-02 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-11-02 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-02 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-11-02 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-11-02 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-11-02 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-11-02 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-11-02 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2019 okres OD 02.11.2017 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
2data złożenia 15.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-15 do dziś
3data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.11.2017 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.11.2017 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów