EWK MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000702154
Numer REGON: 368706730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-04-02
Sygnatura akt[RDF/195837/20/688]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2017-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWK MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2020-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO nr domu 101 nr lokalu 228 kod pocztowy 01-877 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118 KWIETNIA 2017 R., REP. A NR 2917/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA TARAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2017-11-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002017-11-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2017-11-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002017-11-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-11-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2017-11-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWĘGRZYNOWICZ2017-11-07 do dziś
2. ImionaANTONINA FRANCISZKA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-07 do dziś
21. NazwiskoIRZYCKA2017-11-07 do dziś
2. ImionaMARTA AGATA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-07 do dziś
31. NazwiskoBOLESŁAWSKI2017-11-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JULIUSZ2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-11-07 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-11-07 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-11-07 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-11-07 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-07 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-11-07 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-07 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.12.2018 okres OD 08.11.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
2data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
3data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 18.12.20192020-04-02 do dziś
4data złożenia 02.04.2020 okres OD 19.12.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 08.11.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.11.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 18.12.20192020-04-02 do dziś
4OD 19.12.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.11.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 18.12.20192020-04-02 do dziś
4OD 19.12.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3 Z 19.12.2019R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA TARAS 01-203 WARSZAWA UL.KAROLKOWA 50/3, AKT NOTARIALNY 19.12.2019 REP. A NR 5147/2019 ,2020-02-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR - SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO)2020-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIAK2020-02-13 do dziś
2. ImionaPIOTR ARTUR2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 Z 19.12.2019R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA TARAS 01-203 WARSZAWA UL.KAROLKOWA 50/3, AKT NOTARIALNY 19.12.2019 REP. A NR 5147/2019 ,2020-02-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów