FIRMA DEWELOPERSKA M-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000702083
Numer REGON: 368694003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/476985/23/197]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DEWELOPERSKA M-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2017-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. ŻUŁAWY nr domu 8A nr lokalu 2 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.08.2017R., REP. A NR 4414/2017, NOTARIUSZ SEBASTIAN KENTZER, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.10.2017R., REP. A NR 5601/2017, NOTARIUSZ SEBASTIAN KENTZER, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE - ZMIENIONO: §4 UMOWY SPÓŁKI2017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA DEWELOPERSKA M-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676583242017-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000687137 2017-11-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁACHTIJ2017-11-07 do dziś
2. ImionaSTEFAN WOJCIECH2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200.000,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200.000,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2017-11-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA DEWELOPERSKA M-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676583242017-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000687137 2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-07 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-07 do dziś
368 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-07 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2018 okres OD 07.11.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
3data złożenia 13.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
4data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
5data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów