AQUABLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000702080
Numer REGON: 362827928
Numer NIP: 9571081640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-03-22
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/6012/24/563]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362827928 NIP 95710816402017-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 55 kod pocztowy 80-254 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.10.2017R.- NOTARIUSZ AGNIESZKA OLESZCZUK KOWALSKA W KANCELARII W GDYNI REP. A NR 3411/20172017-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-11-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 16.10.2017 R. NIŻEJ WSKAZANI WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „AQUABLEND POLSKA S.C. JOANNA DZIATŁOWSKA, JAN FEIKEMA” (DANE SPÓŁKI: SIEDZIBA W GDAŃSKU, NIP 9571081640, REGON 362827928), PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ „AQUABLEND SP. Z O.O. POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA”; WYKAZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „AQUABLEND POLSKA S.C. JOANNA DZIATŁOWSKA, JAN FEIKEMA”; A) JOANNA ELŻBIETA DZIATŁOWSKA B) JAN FEIKEMA C) SPÓŁKA Z O.O. POD FIRMĄ „AQUABLEND SP. Z O.O.” Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU WPISANA DO KRS PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU VII WYDZIAŁ KRS POD NR 0000697788. UCHWAŁĘ PODJĘTO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 3411/2017 PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ OLESZCZUK- KOWALSKĄ. W TYM SAMYM DNIU, TOŻSAMY NR REPV ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ „AQUABLEND SP. Z O.O. POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA”, A NADTO WSPÓLNICY S.C. ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ (SP. KOM.).2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUABLEND POLSKA S.C. JOANNA DZIATŁOWSKA, JAN FEIKEMA REGON:362827928, NIP:9571081640,2017-11-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-11-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEIKEMA2022-09-06 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-09-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-09-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2017-11-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego61.495,00 ZŁOTYCH2017-11-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego61.495,00 ZŁOTYCH2017-11-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-11-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEIKEMA2017-11-03 do dziś
2. ImionaJAN2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-09-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-09-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2017-11-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego61.495,00 ZŁOTYCH2017-11-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego61.495,00 ZŁOTYCH2017-11-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-11-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUABLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684234162017-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000697788 2017-11-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. AQUABLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: JOANNA ELŻBIETA FEIKEMA ORAZ JAN FEIKEMA.2024-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUABLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684234162017-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000697788 2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-11-03 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-11-03 do dziś
346 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2017-11-03 do dziś
446 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-11-03 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-11-03 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-11-03 do dziś
746 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2017-11-03 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-11-03 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2018 okres OD 03.11.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
6data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.11.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów