TAP KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000702071
Numer REGON: 368835857
Numer NIP: 7752656528
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/6260/24/568]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2017-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica UL. POPRZECZNA nr domu 5 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2023-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.2017R., REP. A NR 4712/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE. 15.11.2017R., REP. A NR 5418/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE - ZMIANA §2.2017-11-27 do dziś
211.12.2017 R. REPERTORIUM A NR 5799/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE - ZMIANA § 7 UST. 1, § 11, § 14, § 23, PO § 7 ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU II.2018-03-23 do dziś
308.05.2019 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ BORKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE REP A NR 2325/2019 - ZMIANA PAR. 12 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2019-06-25 do dziś
404.03.2020R. REPERTORIUM A NR 1587/2020, NOTARIUSZ ŁUKASZ BORKOWSKI, ZMIENIONO PARAGRAF 23 USTĘP 6.2020-05-11 do dziś
520.10.2021R. NOTARIUSZ KAROLINA STOLIŃSKA-KOWALCZYK, REPERTORIUM A NR 7972/2021, ZMIENIONO PARAGRAFY 7, 14 USTĘP 1 I 2, 23 USTĘP 62021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMBIT KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3619406052018-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000566123 2018-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000,00 ZŁ2024-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTADEJ2024-03-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ CEZARY2024-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARĄŻKA2024-03-20 do dziś
2. ImionaKAMIL2024-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI (PREZES, WICEPREZESI W DOWOLNEJ KONFIGURACJI) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z TYM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH JEDNORAZOWO A PRZY ŚWIADCZENIACH PERIODYCZNYCH ROCZNIE DO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUMAŃSKA SZYMAŃSKA2017-11-27 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTADEJ2017-11-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ CEZARY2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2017-11-27 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-11-27 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-27 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-11-27 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-03-23 do dziś
652 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2018-03-23 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-11-16 do dziś
820 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-16 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2019 okres OD 10.10.2017 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
5data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.10.2017 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.10.2017 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów