BOLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000701942
Numer REGON: 368673886
Numer NIP: 6762538741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393395/22/887]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KAMIENNA nr domu 21 kod pocztowy 31-403 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.2017 R. NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4020/20172017-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTERZ2017-10-31 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2017-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2019-01-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2019-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ SPRAWY STANOWI SUMA ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK, A JEŻELI ŚWIADCZENIA TRWAJĄ KRÓCEJ NIŻ ROK - ZA CAŁY OKRES ICH TRWANIA.2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTERZ2018-03-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH SZYMON2018-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZIELIŃSKI2019-01-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-01-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-10-31 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-10-31 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-10-31 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-10-31 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-10-31 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-10-31 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-10-31 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-10-31 do dziś
971 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2019 okres OD 05.10.2017 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
2data złożenia 28.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
3data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
4data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.10.2017 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.10.2017 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów