BUDLUX PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000701912
Numer REGON: 368711842
Numer NIP: 6342911788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-08-05
Sygnatura akt[RDF/231345/20/44]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLUX PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina MSZANA DOLNA miejscowość LUBOMIERZ2018-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBOMIERZ nr domu 531 kod pocztowy 34-736 poczta LUBOMIERZ kraj POLSKA 2018-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.07.2017 R.,NOTARIUSZ MARCIN RZOŃCA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 8, REP. A NR. 2902/2017. 11.10.2017 R., NOTARIUSZ MARCIN RZOŃCA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 8, REP. A NR. 4040/2017, ZMIENIONO § 1, § 6 UST. 4 LITERA „J” UMOWY SPÓŁKI2017-11-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05 KWIETNIA 2018R.- REPERTORIUM A 1779/2018- NOTARIUSZ ANNA MICHAŁĘK- KOBIELUSZ UL. ŻOŁNIERSKA 1, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE ZMIENIONY: §2 UST.1, §12, §16, §20, §21 UMOWY SPÓŁKI2018-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZOPEK2017-11-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAXWELL2017-11-08 do dziś
2. ImionaBRENDAN TERRENCE2017-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAYLOR2017-11-08 do dziś
2. ImionaEDWARD ARTHUR2017-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEVAN2017-11-08 do dziś
2. ImionaPAUL CHRISTOPHER2017-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego900000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAXWELL2018-08-31 do dziś
2. ImionaBRENDAN TERRENCE2018-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZOPEK2017-11-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-08 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-11-08 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-08 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-11-08 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-11-08 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-08 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-11-08 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-11-08 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 10.07.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.07.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów