BURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA DEVELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000701836
Numer REGON: 368628816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249095/20/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA DEVELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2017-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELUŃ ulica UL. ŚW. BARBARY nr domu 4 kod pocztowy 98-300 poczta WIELUŃ kraj POLSKA 2017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.09.2017 R. NOTARIUSZ PAULINA GÓRA; KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2783/20172017-10-30 do dziś
202.03.2018 R. - REPERTORIUM A 803/2018, NOTARIUSZ PAULINA GÓRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU - ZMIENIONO: §1, §2, §5, §6, §9.2018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7315150662017-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000507872 2017-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKI2017-10-30 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-10-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKI2017-10-30 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-10-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7302928652018-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000516696 2018-10-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.406.535,37 ZŁOTYCH2018-10-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.406.535,37 ZŁOTYCH2018-10-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.406.535,37 ZŁOTYCH2018-10-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-10-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ I JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2017-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7315150662017-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000507872 2017-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-30 do dziś
242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2017-10-30 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-10-30 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-10-30 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-10-30 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2017-10-30 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-30 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-30 do dziś
968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2019 okres OD 31.10.2017 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2017 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.10.2017 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów