IN1 INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000701697
Numer REGON: 368619154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263460/20/733]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIN1 INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2017R., KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, REP.A NR 2393/2017, 25.10.2017R.,KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, REP.A 3073/2017, ZMIANA § 10 ART. 1 I 32017-10-27 do dziś
208.03.2018 R., REP. A NR 928/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, ZMIANA: § 62018-05-14 do dziś
301.08.2018, REPERTORIUM A NR 3010/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, UL. K.KAZIMIERZA WIELKIEGO 15 - ZMIANA § 2, § 3 I § 62018-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2017-10-27 do dziś
2. ImionaSZYMON ROBERT2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKA2018-05-14 do dziś
2. ImionaJAKUB ADAM2018-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2018-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11800,00 ZŁ2017-10-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST DWUOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKA2018-05-14 do dziś
2. ImionaJAKUB ADAM2018-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2017-10-27 do dziś
2. ImionaSZYMON ROBERT2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-17 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-09-17 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-09-17 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-09-17 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-09-17 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-09-17 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-09-17 do dziś
974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2019 okres OD 30.10.2017 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2017 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów