TANKEN Ł.A. WEJEROWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000701390
Numer REGON: 368619579
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-03-17
Sygnatura akt[RDF/472997/23/110]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANKEN Ł.A. WEJEROWSCY SPÓŁKA JAWNA2017-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2017-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 43 nr lokalu 1 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.09.2017R.2017-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJEROWSKI2017-10-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJEROWSKA2017-10-30 do dziś
2. ImionaARLETA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2017-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJEROWSKI2017-10-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJEROWSKA2017-10-30 do dziś
2. ImionaARLETA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-10-30 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-10-30 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-10-30 do dziś
446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2017-10-30 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-10-30 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-30 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-30 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-30 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 31.10.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów