EXITPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000701254
Numer REGON: 368594690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[RDF/280811/21/356]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JANA MATEJKI nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-10-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejMARIA.TAJAK@KNTM.PL2017-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2017R.2017-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAJAK2017-10-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2017-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURA2019-10-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWICZ TAJAK2017-10-25 do dziś
2. ImionaMARIA KATARZYNA2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTAJAK2017-10-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-10-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2019 okres OD 18.10.2017 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
2data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
3data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.10.2017 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.10.2017 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów