„BUDMEX” P.H.U. ANDRZEJ PASCHKE, MARZENA PASCHKE SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000701181
Numer REGON: 192644895
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-04-13
Sygnatura akt[RDF/285998/21/517]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMEX” P.H.U. ANDRZEJ PASCHKE, MARZENA PASCHKE SPÓŁKA JAWNA2017-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina LUZINO miejscowość KĘBŁOWO2017-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘBŁOWO ulica UL. WIEJSKA nr domu 3 kod pocztowy 84-242 poczta LUZINO kraj POLSKA 2017-10-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDMEX1@WP.PL2017-10-26 do dziś
4. Adres strony internetowejBUDMEX-KEBLOWO.PL2017-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 18.10.2017R.2017-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-10-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ WSPÓŁKĘ JAWNĄ - 18.10.2017 PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. ANDRZEJ PASCHKE 2. MARZENA PASCHKE2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDMEX” P.H.U. ANDRZEJ PASCHKE, MARZENA PASCHKE SPÓŁKA CYWILNA,2017-10-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-10-26 do dziś
5. Numer REGON1926448952017-10-26 do dziś
6. Numer NIP58820013682017-10-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASCHKE2017-10-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASCHKE2017-10-26 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASCHKE2017-10-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASCHKE2017-10-26 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-10-26 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-10-26 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2017-10-26 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-10-26 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-10-26 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-10-26 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-26 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-10-26 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 26.10.2017 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów