BUMECH MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000701042
Numer REGON: 368611336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/3051/21/224]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMECH MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KRAKOWSKA nr domu 191 kod pocztowy 40-389 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2017R.2017-10-27 do dziś
205.09.2019R. ZMIENIONO: § 4, § 5, § 62019-09-12 do dziś
304.11.2019R., REP. A NR 11204/2019, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA RZY UL. AL. KORFANTEGO 2/310, 40-004 KATOWICE, ZMIENIONO : § 12 UMOWY SPÓŁKI, WYKREŚLONO : § 1, § 13 UST. 4,5 I 6 ORAZ § 15 UMOWY SPÓŁKI, DOKONANO ZMIANY PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ OZNACZENIE DOTYCHCZASOWYCH PARAGRFÓW : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16 I 17ODPOWIEDNIO PARAGRAFAMI 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14 I 152019-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMECH SPÓŁKA AKCYJNA2017-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000291379 2017-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 PLN2019-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKA2021-03-30 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄD2021-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIEPIELEWSKI2020-06-24 do dziś
2. ImionaJACEK2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
21. NazwiskoJANIEC2020-06-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
31. NazwiskoKUGLARZ2020-06-24 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
41. NazwiskoNIEBISZ2020-06-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
51. NazwiskoNIEMIEC2020-06-24 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
61. NazwiskoHALLEK BUBAŁA2021-03-30 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA.PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OSWIADCZENIA WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2021-03-30 do dziś
71. NazwiskoJAGIEŁA2021-03-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA.PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OSWIADCZENIA WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2021-03-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2017-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy109 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2017-10-27 do dziś
222 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2017-10-27 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-10-27 do dziś
428 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2017-10-27 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-10-27 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-10-27 do dziś
738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-10-27 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-27 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2019 okres OD 20.10.2017 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
2data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.10.2017 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.10.2017 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów