BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000700979
Numer REGON: 368580966
Numer NIP: 5842764462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/18868/21/522]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 472 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 7910/2017, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ZAPARTY, W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 122017-10-24 do dziś
211.12.2018R. REPERTORIUM A, NR 9346/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU (80-394), PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 12. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE: §6, §9.12019-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2220474262017-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000611378 2017-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1500,00 ZŁOTYCH2017-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2017-10-24 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ.2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRKIEWICZ2018-09-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ.2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZOŁEK2018-09-28 do dziś
2. ImionaHUBERT2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ.2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2017-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRKIEWICZ2018-09-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZOŁEK2018-09-28 do dziś
2. ImionaHUBERT2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2017-10-24 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2017-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2019 okres OD 13.10.2017 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.10.2017 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.10.2017 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-10-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 PARAGRAF 1 W ZW. Z ART. 516 PARAGRAF 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (LQT SP. Z O.O.) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (BP VC GP1 SP. Z O.O.). POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE UPROSZCZONYM BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. NA ZASADZIE ART. 516 PARAGRAF 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W OPARCIU O UCHWAŁĘ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PODJĘTĄ W DNIU 3 WRZEŚNIA 2021 ROKU. , 03.09.2021, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW LQT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów