„TALPA SOFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000700937
Numer REGON: 368594879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/587813/24/963]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALPA SOFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH nr domu 17 kod pocztowy 50-069 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2017 R., NOTARIUSZ DR ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ 115, REPERTORIUM A NR 3015/2017.2017-10-25 do dziś
214.10.2019 R., NOTARIUSZ MONIKA BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SIENKIEWICZA 34A, REP. A NR 6014/2019, DODANO: § 14A.2019-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKOWSKI2018-05-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIEĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2020-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.2017-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKOWSKI2018-05-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-10-25 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-25 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-10-25 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-10-25 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-10-25 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-10-25 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-10-25 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-25 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2019 okres OD 25.10.2017 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
2data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-28 do dziś
4data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-28 do dziś
5data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
6data złożenia 25.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.10.2017 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów