A & H REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-03-01 godz. 12:15:04
Numer KRS: 0000700803
Numer REGON: 368597808
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[RDF/143962/19/723]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & H REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK2017-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica PLAC TEATRALNY nr domu 1 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2017-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2017R. - REP. A NR 4023/2017, NOTARIUSZ OLIMPIA PŁONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH.2017-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-10-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ GRZEGORZA MENCEL POD FIRMĄ „GET” - GRZEGORZ MENCEL W RYBNIKU (REGON: 240816715, NIP:6423028368). OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 21.09.2017R. NA PODSTAWIE ZAPROTOKOŁOWANEGO PRZEZ NOTARIUSZA OLIMPIĘ PŁONKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 4023/2017.2017-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„GET” - GRZEGORZ MENCEL,2017-10-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-10-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYŁA2017-12-27 do dziś
2. ImionaANNA JUDYTA2017-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAT W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM O WARTOŚCI DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W SPRAWACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).2017-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYŁA2017-10-25 do dziś
2. ImionaANNA JUDYTA2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-10-25 do dziś
246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2017-10-25 do dziś
346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2017-10-25 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-25 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-10-25 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-10-25 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-10-25 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-10-25 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2018 okres OD 25.10.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.10.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów