TALIXO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000700437
Numer REGON: 368807401
Numer NIP: 6772428095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/14041/24/990]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALIXO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LUBICZ nr domu 23 kod pocztowy 31-503 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2017R., NOTARIUSZ MAGDALENA MISZALSKA-ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, REP.A NR 3835/20172017-11-21 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DNIA 08.10.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA MISZALSKA-ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, UL. RYNEK 20, REP. A NR 4876/2018 - ZMIANA § 6 UST. 12018-11-06 do dziś
328.02.2020R., NOTARIUSZ MAGDALENA MISZALSKA-ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, REP. A NR 1030/2020. ZMIANA § 6 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2020-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUBLIC IN MOTION GMBH2017-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 75.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 75.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEINAU2017-11-21 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRAUSCH2023-04-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2023-04-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-04-17 do dziś
21. NazwiskoDOWSING KAPLONIAK2024-05-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2024-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2024-05-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-11-21 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-11-21 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-11-21 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-11-21 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-11-21 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-21 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-11-21 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-11-21 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2019 okres OD 27.09.2017 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
2data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
5data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
6data złożenia 30.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.09.2017 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.09.2017 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów