ENDUHUB CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000700307
Numer REGON: 368572270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/16650/21/649]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2017-10-23 do dziś
3. NazwaENDUHUB CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2017-10-23 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejENDUHUB CORPORATION2017-10-23 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR STANOWY 6297301 SEKRETARZ STANU DELAWARE (SECRETARY OF STATE OF DELAWARE)2017-10-23 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO STANU DELAWARE, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI2017-10-23 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-23 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-10-23 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość POZNAŃ ulica UL. WOJSKOWA nr domu 3 nr lokalu L4 kod pocztowy 60-792 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-10-23 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI jednostka podziału terytorialnego STAN DELAWARE miejscowość NEWARK ulica BARKSDALE ROAD nr domu 113 nr lokalu kod pocztowy 19711 poczta NEWARK 2017-10-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SPÓŁKI I DO INDYWIDUALNEGO JEJ REPREZENTOWANIA.2017-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBCZYŃSKI2017-10-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ARTUR2017-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2017-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDANOWSKI2017-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2017-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2017-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoDĘBCZYŃSKI2017-10-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ARTUR2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-23 do dziś
21. NazwiskoZDANOWSKI2017-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-10-23 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-10-23 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-10-23 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-10-23 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-10-23 do dziś
662 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-10-23 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-10-23 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-10-23 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2018 okres OD 23.10.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.10.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.01.20202021-08-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów