P TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000700270
Numer REGON: 368551077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/254955/20/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaP TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2017-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. THOMASA W. WILSONA nr domu 7 nr lokalu 7 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2017-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.2017 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1181/2017, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1.2017-10-19 do dziś
230.05.2019 R., REP. A NR 3974/2019 NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁĄCHWIEJ S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIANA: § 8 UST. 1, § 18 PKT 19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-06-07 do dziś
322.11.2019 R., REP. A NR 9396/2019 NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIANA § 1 UST. 1 I UST. 22019-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2017-10-19 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.950,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2017-10-19 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄSU2017-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 19.10.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.10.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów