BOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000700036
Numer REGON: 368553627
Numer NIP: 7773295627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405780/22/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2017-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość MOSINA ulica UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO nr domu 26 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2017-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.03.2017R., REP. A NR 2980/2017, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2017-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3677699402017-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000693029 2017-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDITKOWSKI2017-10-19 do dziś
2. ImionaHENRYK BOGDAN2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2017-10-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3677699402017-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000693029 2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-19 do dziś
242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2017-10-19 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-10-19 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-10-19 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2017-10-19 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-10-19 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-10-19 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-19 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-24 do dziś
2data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-24 do dziś
3data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-24 do dziś
4data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
5data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów