INTELLEGO HMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000700004
Numer REGON: 368561348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/449554/22/696]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLEGO HMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2017-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. CHOJNOWSKA nr domu 78 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2020-09-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejBIURO@INTELLEGO-HMP.PL2017-10-18 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.INTELLEGO-HMP.PL2017-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 03.08.2017R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ŚRODEK-TESARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. CHOJNOWSKA 78, REP. A NR 2353/2017 ORAZ Z DN. 12.09.2017R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ŚRODEK-TESARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, REP. A NR 2853/2017, KTÓRYM ZMIENIONO § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2017-10-18 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 08.01.2019R., REP. A NR 71/2019, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ŚRODEK-TESARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. ZŁOTEGO FLORENA 2 LOK. 101, ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 18 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2017-10-18 do dziś
2. ImionaMONIKA IRENA2017-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00ZŁ. (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2017-10-18 do dziś
2. ImionaJANINA2017-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00ZŁ. (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2019-03-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400,00ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2019-03-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2017-10-18 do dziś
2. ImionaMONIKA IRENA2017-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2017-10-18 do dziś
2. ImionaJANINA2017-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-18 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-10-18 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-10-18 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-18 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2017-10-18 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-18 do dziś
786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-10-18 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 18.10.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.10.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.10.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów