BUDLEX FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000699635
Numer REGON: 368524650
Numer NIP: 8792695512
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295574/21/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLEX FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2017-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUBICKA nr domu 54 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2017-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.09.2017R., REP. A NR 7196/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. WIELKIE GARBARY 21/2, 87-100 TORUŃ.2017-10-16 do dziś
224.11.2017 R., REP.A NR 10207/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UL.WIELKIE GARBARY 21/2, DODANO §13A AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2018-01-08 do dziś
316.02.2018R., REP. A NR 1021/2018, NOTARIUSZ MARLENA RAKOCZY, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. LELEWELA 33, ZMIENIONO: §13A UST. 1 I 4, DODANO: §13B.2018-04-06 do dziś
425.11.2020 R.; REP. A NR 11701/2020; NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 7 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI.2020-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647020652017-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000622919 2017-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.375.000,00 ZŁ2020-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7375000,00 ZŁ2020-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1775000,00 ZŁ2020-12-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2018-11-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA EWA2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚLACZ2017-12-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ CEZARY2017-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELLEM2017-10-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2017-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-10-16 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-10-16 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-10-16 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-10-16 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-10-16 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
7data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
8data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 16.10.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów