BUZI BUZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 23:24:36
Numer KRS: 0000699464
Numer REGON: 368533607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-03-31
Sygnatura akt[RDF/195089/20/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUZI BUZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SAMOLOTOWA nr domu 8 nr lokalu 15 kod pocztowy 03-996 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW. BUZIBUZI.EU2017-10-17 do dziś
4. Adres strony internetowejKONTAKT@BUZIBUZI.EU2017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2017 ROKU, REP. A NR 4309/2017, NOTARIUSZ GRZEGORZ SIKORA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE2017-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĄBIK2017-10-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA GRAŻYNA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.375,00 ZŁ2019-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIEC2019-04-25 do dziś
2. ImionaJAN KRISTOFER2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 625,00 ZŁ2019-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĄBIK2017-10-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA GRAŻYNA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2017-10-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2017-10-17 do dziś
246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2017-10-17 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-10-17 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-10-17 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-10-17 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-10-17 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2019 okres OD 17.10.2017 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
2data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2017 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów