CTE 2 SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000699429
Numer REGON: 933013397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441548/22/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTE 2 SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica STACYJNA nr domu 1 nr lokalu 12 kod pocztowy 53-613 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2017 R., REP. A NR 25038/2017, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ.2017-11-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2017 R., REP. A NR 36216/2017, ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7. ZMIENIONO § 10 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-10 do dziś
323.05.2018, REP. A NR 11945/2018, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7. ZMIENIONO BRZMIENIE § 17 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-12 do dziś
403.07.2020R., REP. A NR 14032/2020, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ ROBERT BRONSZTEJN, BARTOSZ MASTERNAK S.C. ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI: §7 UST. 2, §8, §9 UST. 2 LIT. B); DODANO DO UMOWY SPÓŁKI: §9 UST. 3, §9 UST. 4.2020-09-23 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2021 R., REPERTORIUM A NR 7282/2021, NOTARIUSZ IWONA KALINOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ROBERT BRONSZTEJN BARTOSZ MASTERNAK S.C., ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI: § 2 UST.1, § 2 UST.2, § 7 UST.1, § 9 UST. 2 LIT. A § 10 UST.1 .2021-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-11-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 22.09.2017 R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CTE - PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2017-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCTE - PROJEKT 2, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-11-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000214934 2017-11-02 do dziś
2149342017-11-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9329899892018-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000704806 2018-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego377.519,46ZŁ2020-09-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.777.519,46 ZŁ2018-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-05-24 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.400.000,00ZŁ2020-09-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-09-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE 2 SPÓŁKA AKCYJNA2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871899482021-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000862703 2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2017-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE 2 SPÓŁKA AKCYJNA2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871899482021-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000862703 2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-11-02 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-11-02 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-02 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-02 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-02 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-11-02 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-02 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-11-02 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2017-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 02.11.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.11.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.11.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów