NZOZ CENTRUM STOMATOLOGII PERFECT URSZULA SZULIŃSKA, ROBERT FIDYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000699206
Numer REGON: 277850293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[RDF/281096/21/416]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNZOZ CENTRUM STOMATOLOGII PERFECT URSZULA SZULIŃSKA, ROBERT FIDYK SPÓŁKA JAWNA2018-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2017-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. KASPRZAKA nr domu 4 kod pocztowy 41-303 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.09.20172017-10-13 do dziś
201.01.2018 R., NOWE BRZMIENIE § 1, § 2, § 7, § 82018-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-10-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NZOZ CENTRUM STOMATOLOGII PERFECT SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2017R. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W OSOBACH: 1) URSZULA SZULIŃSKA - PESEL 62040301301, NIP 6291499673 2) JAROSŁAW PIOTR KASPRZYK - PESEL 72122601096, NIP 62915923782017-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNZOZ CENTRUM STOMATOLOGII PERFECT SPÓŁKA CYWILNA,2017-10-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-10-13 do dziś
6. Numer NIP62922306832017-10-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULIŃSKA2017-10-13 do dziś
2. ImionaURSZULA JOLANTA2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIDYK2018-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2017-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIDYK2018-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULIŃSKA2017-10-13 do dziś
2. ImionaURSZULA JOLANTA2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2017-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 01.01.20202021-03-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 01.01.20192021-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów