BUDOMAX JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000698838
Numer REGON: 368710794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[RDF/285704/21/786]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAX JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 115 nr lokalu 338 kod pocztowy 00-102 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.08.2017 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, UL.PIŁSUDSKIEGO 70, 08-110 SIEDLCE, REP. A NR 2617/2017 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2017 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, UL.PIŁSUDSKIEGO 70, 08-110 SIEDLCE, REP. A NR 3753/2017 - ZMIANA PAR.22017-11-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2018 R., REP. A NR 2752/2018, NOTARIUSZ ŁUKASZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, ZMIANA § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIK2017-11-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIK2017-11-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIK2017-11-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIK2017-11-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW`2017-11-08 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-11-08 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-11-08 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-08 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-11-08 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-11-08 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2017-11-08 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-11-08 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2019 okres OD 11.08.2017 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2017 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.08.2017 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów