ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000698606
Numer REGON: 368465923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/347042/21/84]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość WRZOSOWA2017-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZOSOWA ulica UL. POLNA nr domu 7 kod pocztowy 42-263 poczta WRZOSOWA kraj POLSKA 2017-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.2017R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 18A, REP. A NR 3258/20172017-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁOLEPSZY2017-10-09 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.2017-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁOLEPSZY2017-10-09 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŁOLEPSZA2017-10-09 do dziś
2. ImionaZENONA STANISŁAWA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-10-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2017-10-09 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-10-09 do dziś
330 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2017-10-09 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-10-09 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-10-09 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-10-09 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-10-09 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-10-09 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 09.10.2017 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2017 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2017 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów