AQUALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000698274
Numer REGON: 368477903
Numer NIP: 5342562407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/45075/23/646]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość REGUŁY2017-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość REGUŁY ulica UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 300 kod pocztowy 05-816 poczta REGUŁY kraj POLSKA 2017-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.2017R., NOTARIUSZ GRZEGORZ SIKORA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 3945/20172017-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĄDZYŃSKI2017-10-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2023-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĄDZYŃSKA2017-10-06 do dziś
2. ImionaTERESA BARBARA2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2023-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĄDZYŃSKI2017-10-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2017-10-06 do dziś
231 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2017-10-06 do dziś
331 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2017-10-06 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-06 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-10-06 do dziś
646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-10-06 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-06 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-21 do dziś
2data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
5data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-21 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów