BULDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000698184
Numer REGON: 368463798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-28
Sygnatura akt[RDF/282899/21/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2017-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY nr domu 81A kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2017-10-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.EHOUSES.PL2017-10-06 do dziś
4. Adres strony internetowejKOMERCJA@EHOUSES.PL2017-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A NR 6464/2017 Z DNIA 26-09-2017 R. NOTARIUSZ BEATA ROZBICKA-CZARNECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM, UL.WOJCIECHA KOSSAKA 15.2017-10-06 do dziś
206.11.2018R. NR REPERTORIUM A 5410/2018, NOTARIUSZ BEATA ROZBICKA-CZARNECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W (83-000) PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY UL. KOSSAKA 15. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §72019-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚPIEWAK2019-02-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ CEZARY2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.213.000,00 ZŁ2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1238000,00 ZŁ2019-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1927973,50 ZŁ2019-01-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚPIEWAK2017-10-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ CEZARY2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-06 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-10-06 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-10-06 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-06 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-10-06 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-10-06 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-10-06 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
2data złożenia 23.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
3data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
5data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
6data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów